วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คำควบกล้ำ
           คำควบกล้ำ (อักษรควบ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า
พยัญชนะสองตัวเรียงกัน
มี 
ร ล ว ควบกับตัวหน้า
 
ร่วมสระผันในหลักภาษา
เสียงที่ออกมาร่วมฟ้าเดียวกัน
           ข้อสังเกตว่าเป็นคำควบกล้ำ
1. คำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว โดยจะมี   ล ว รวมอยู่ในพยัญชนะต้น
    
เช่น      าบ    สะกดว่า      + อา + บ      อ่านว่า       กราบ
  
              แป   สะกดว่า    ป + แอ + ง        อ่านว่า      แปรง               กาง    สะกดว่า      + อา + ง      อ่านว่า      กลาง
               คาย    สะกดว่า      + อา + ย        อ่านว่า      ควาย
      
         แ    สะกดว่า    ข + แอ + น        อ่านว่า      แขวน2. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่านออกเสียง อะกึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น
    
เช่น       าด  สะกดว่า      ตล + อา + ด      อ่านว่า     ตะ - หลาด
                 สาย    สะกดว่า     + อา + ย       อ่านว่า      สวาย
                 สว่าง    สะกดว่า      + อา + ง+    อ่านว่า      สว่าง
3. ต้องไม่ใช่คำที่มีนำ
    เช่น       อก     สะกดว่า    + ออ + ก           อ่านว่า      หรอก
                 
ลั     สะกดว่า     + อะ + บ           อ่านว่า      หลับ
                 แห    สะกดว่า     + แอ+ น            อ่านว่า      แหวน
4. 
ระวังคำที่มีสระอัวเพราะจะไม่ใช่คำที่มีควบกล้ำ
    
เช่น       สวย      สะกดว่า    ส + อัว + ย            อ่านว่า      สวย
                 
ควร      สะกดว่า     ค +ัว +              อ่านว่า       ควร
ห้ามมี ห นำ ห้ามมีเสียง อะ
มีเสียง ห นำ มีเสียง อะ กั้น
หรือมีเสียง อัว ถ้ามี ว ด้วย
มิใช่ควบกล้ำอย่างที่คุ้นเคย
 
หลอกหรือสวะตลาดสวรรค์
อย่าไปเรียกมันว่าคำควบเลย
มันอ่านว่า ซวย เสียแล้วหละเหวย
ฟังคำเฉลยที่จะรำพัน
           พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ ครู เพราะ ครัว กรน ปรวนแปร ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบ ปรอย กรอง
           คำที่มีเป็นคำควบกล้ำ
             คำควบกล้ำคือคำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกันมี   กร-   ขร-   คร-   ตร-   ปร-  พร-     เช่น เต่ากระ มะกรูด ปลากราย กราบพระ ครีบปลา หอยแครง พริกไทย เครื่องบิน แปรงฟัน เสือโคร่ง
            พยัญชนะต้นควบกับ ลได้แก่ เปล่า ปลีก คลาน คลุก เคล้า เปลี่ยนแปลง กลบ กลม เพลิดเพลิน เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น คล่องแคล่ว เกล้า
           คำที่มีเป็นคำควบกล้ำ
             คำควบกล้ำคือคำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกันมี   กล-   ขล-   คล-   ปล-  พล-     เช่น ของกลาง เป่าขลุ่ย กล่องนม เปลวไฟ ลำคลอง ปลีกล้วย พลอย แปลงผัก  เกล็ดปลา ตีกลอง
           พยัญชนะต้นควบกับ วได้แก่ กวาด ขวาน ควาย ขวิด แคว่งคว้าง แขวน ขวนขวาย คว่ำ ควาญ แกว่งไกว ความ แคว้น ขวัญ ควัน
           คำที่มีเป็นคำควบกล้ำ
             คำควบกล้ำคือคำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกันมี   กว-   ขว- คว- เช่น แตงกวา ไม้แขวนเสือ ขวาน ควันไฟ กวาง นอนคว่ำ ไขว่ห้าง สูงกว่า ควาย ไม้กวาด
อักษรตัวหน้ามี ก ข ค
หรือมี ป พ ร ล ร่วมกัน
เรื่องคำควบกล้ำแท้กับไม่แท้
ถ้า จ ซ ส ควบ ร ไม้เรียว
ถ้า ท ทหาร ควบ ร ไม้เรียว
 
มี ร ล ว มาร่วมกันผัน
ส่วน ต ร นั้นรักเดียวใจเดียว
ที่กล่าวมาแน่แน่แท้ไม่มีเสียว
ไม่มีข้องเกี่ยวกับตัว ร เลย
ออก ซ ซีดเซียวไม่เกี่ยว ร เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น